.

We guarantee you premium support for every buyer of Impeka. Trust us, we know from first hand the true meaning of the word “Support”.

Statute

Definicje:

Grow Global – Grow Global marka bConnect Business Development Beata Koniarska, ul. Legionów 37/1, 81-405 Gdynia, NIP 5891522351

Usługa – usługa matchmachingu, usługa polegająca na przekazaniu Klientowi danych kontaktowych Kontaktu uprzednio zweryfikowanego i potwierdzającego zainteresowanie rozpoczęciem rozmów o współpracy w określonym przez Klienta segmencie rynku. Dane kontaktowe w ramach Usługi obejmują:

– pełna nazwa Kontaktu
– adres Kontaktu
– imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Kontakt
– adres e-mail osoby kontaktowej reprezentującej Kontakt
– bezpośredni numer telefonu do osoby kontaktowej reprezentującej Kontakt.

Statute – niniejszy regulamin

Klient – podmiot inny niż osoba fizyczna, nie będący konsumentem.

Contact – podmiot zainteresowany nawiązaniem relacji biznesowych z Klientem

Cennik – cennik znajdujący się na stronie www.growglobal.agency.

Świadczenie usług

 1. Grow Global świadczy Usługi na rzecz Klientów.
 1. W celu realizacji Usługi Grow Global i Klient zawierają umowę poprzez zakupienia kontaktu w sklepie internetowym.
 1. Grow Global realizuje Usługę w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania zapłaty ustalonej w umowie ceny od Klienta. Terminem otrzymania ceny jest moment wpływu środków na rachunek bankowy Global Grow.
 1. W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu Grow Global nie jest w stanie zrealizować Usługi w terminie przesłać Grow Global zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej od Klienta zapłaty, pomniejszonej o koszty operacyjne w wysokości 20% w terminie 7 dni roboczych od upływu ustalonego terminu realizacji Usługi.
 1. Jeśli Grow Global nie ma obiektywnie możliwości znalezienia Kontaktu lub przekazania danych kontaktowych Kontaktu Klientowi, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem, Global Grow może ustalić inny zakres Usługi.
 1. Grow Global nie pobiera prowizji ani success fee od zawartych pomiędzy Klientem a Kontaktem kontraktów lub zrealizowanych przedsięwzięć, chyba że strony co innego ustalą w umowie.
 1. Grow global działa w dobrej wierze, zgodnie z wytycznymi i wskazówkami Klienta, oraz zgodnie z zawartą pomiędzy stronami Umową.
 1. Jeżeli strony wyraźnie nie zastrzegły inaczej, ewentualna podatkowa umowa ma charakter przeważający nad treścią Regulaminu.
 1. Grow Global nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie i realizację relacji biznesowej pomiędzy Klientem a Kontaktem, w szczególności Global Grow nie ponosi odpowiedzialności za wyniki czynności biznesowych Klienta i Kontaktu, za skuteczność nawiązania relacji biznesowych, zamknięcia transakcji, między stronami, za kondycję finansową Kontaktu.
 2. Grow Global nie działa jak agent, w tym nie zawiera umów w imieniu lub na rzecz Klienta lub Kontaktu.
 1. Po wykonani przez Global Grow Usługi, zlecenie przez Klienta wykonania dalszych czynności jest traktowane jako nowe zlecenie, za które Global Grow pobiera opłatę zgodnie z ustaleniami z Klinetem lub cennikiem zawartym na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kontaktu i Klienta jest Grow Global [dokładne dane].
 1. Dane będą przetwarzane przez Grow Global w celu wykonania Usługi i realizacji umowy z Klientem.
 1. Dane mogą być przetwarzane przez Grow Global w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usług w przypadku udzielenia takiej zgody. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Podanie danych jest warunkiem wykonania Usługi i umowy, a odmowa przez Klineta ich podania uniemożliwi jej realizację.
 1. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do właściwego organu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2022.
 1. Global Grow zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany Cennika oraz Regulaminu. Global Grow powiadamia Klienta o zmianie i terminie wejścia jej w życie w treści nowego regulaminu. W takim przypadku zmiany nie dotyczą Usług zamówionych i opłaconych przed dniem wejścia w życie regulaminu w nowym brzmieniu.
 1. Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem Usług na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Strony będą rozstrzygać spory w sposób polubownyW przypadku sporu sądem właściwym jest Sąd w Gdańsku lub w przypadku umów lub Klientów zagranicznych izba handlu miedzynarodowego w Paryżu (Intenational chamber of commerce in Paris).

Start Typing
en_GBEnglish